440. Rijksweg A58, omlegging Etten-Leur, gemeente Rucphen

In 1985 is het tracé vastgesteld voor de omlegging Etten-Leur. Nog niet alle delen van deze omlegging waren bestemmingsplannen opgenomen, toen de m.e.r.-plicht van kracht werd. Ten behoeve van het bestemmingsplan Rijksweg 58/Oostelijke uitvalsweg van de gemeente Rucphen wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-07-1992 Datum kennisgeving
02-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-05-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-1993 Kennisgeving MER
19-05-1993 Ter inzage legging MER
22-07-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de aanbiedingsbrief bij het richtlijnenadvies constateerde de Commissie dat het, gezien het ver gevorderde stadium van de besluitvorming (de voorgeschiedenis), niet reëel zou zijn tracéalternatieven te onderzoeken. In het MER is dan ook terecht volstaan met een beschrijving van de destijds gemaakte afweging. 

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt opgehouden tot ook het bestemmingsplan van de gemeente Etten-Leur over de A58 kan worden vastgesteld. Hiervoor is eveneens de m.e.r.-procedure doorlopen1 .

 

 

1 Zie project 573. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
drs. Adrie de Jong
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rucphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018