452. Uitwijkhaven Weurt (gem. Beuningen)

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland is voornemens in of bij het grindgat bij Weurt (gemeente Beuningen) aan de Waal een overnachtingshaven voor de binnenscheepvaart aan te leggen. Deze uitwijkhaven moet plaats gaan bieden aan 36 binnenvaartschepen en een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op de hoofdtransportas de Waal.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-1992 Datum kennisgeving
16-09-1992 Ter inzage legging van de informatie
Aanvullend richtlijnadvies
30-10-1992 Datum kennisgeving
30-10-1992 Ter inzage legging van de informatie
03-12-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-01-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-1998 Kennisgeving MER
12-01-1998 Ter inzage legging MER
03-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Per brief van 14 september 1992 kreeg de Commissie de gelegenheid te adviseren. De oorspronkelijke advertentie werd echter niet geplaatst in de Staatscourant; pas op 30 oktober verscheen alsnog een advertentie. De inspraaktermijn werd daarom verlengd tot 2 december 1992. 

In de aanbiedingsbrief bij het richtlijnenadvies merkte de voorzitter op dat het zinvol zou zijn als met behulp van m.e.r. een samenhangend beeld van de milieuconsequenties van alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied zou worden gegeven. De binnen afzienbare tijd te starten herziening van het Streekplan zou daarvoor het aangewezen kader zijn.

 

Bij de toetsing kwam de Commissie tot het oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig was om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming. De Commissie deed wel een aantal aanbevelingen voor de verdere besluitvorming ten aanzien van het plaatsen van stroomkasten, (natuur-)compensatie, verwijdering van baggerspecie en de monitoring en evaluatie achteraf.

In september 2001 werd het plan vastgesteld. De uitwijkhaven zal naar verwachting in 2010 gereed zijn.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Blom
prof. dr. Rob Leuven
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018