453. Golfbaan Mereveld te Utrecht

Het betreft de aanleg van golfcomplex Mereveld in een gebied van circa 60 ha begrensd door rijksweg 27, de sporen Utrecht – Arnhem en Utrecht – Den Bosch en rijksweg 12. Dit complex omvat een volwaardige wedstrijdbaan met 18 holes, diverse oefenfaciliteiten en bijbehorende voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-1992 Datum kennisgeving
16-09-1992 Ter inzage legging van de informatie
12-11-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-06-1994 Kennisgeving MER
15-06-1994 Ter inzage legging MER
Aanvullend toetsingsadvies
19-09-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-09-1995 Kennisgeving MER
27-09-1995 Ter inzage legging MER
18-06-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Toetsing b
30-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De inspraakprocedure over het MER heeft in twee fasen plaatsgevonden. Eerst heeft een mondelinge inspraakronde plaatsgevonden en later een schriftelijke inspraakronde. Op basis van de mondelinge inspraakronde en nader overleg is door de gemeente een combinatiealternatief uitgewerkt. Aangezien dit combinatiealternatief niet in het MER was beschreven vond de Commissie onvoldoende grond voor de besluitvorming en adviseerde het MER aan te vullen op de beschrijving van het combinatiealternatief, het meest milieuvriendelijke alternatief en de milieueffecten.  

De (eerste) aanvulling is verschenen vóórdat de schriftelijke inspraakronde over het MER plaats vond en met het MER tijdens deze inspraakronde ter inzage gelegd. In het combinatiealternatief zijn een groot aantal elementen uit het oorspronkelijke mma overgenomen.

De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER met de eerste aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming. In haar aanbiedingsbrief bij dit advies constateerde de Commissie echter dat het MER met de (eerste) aanvulling niet kon dienen voor de besluitvorming in het kader van de eveneens lopende artikel-19-procedure Wro (vrijstellingsverzoek/bouwaanvragen/aanlegvergunning), aangezien de inrichtingskaart behorend bij deze procedure sterk afweek van de in het MER en de eerste aanvulling gepresenteerde informatie. De gemeente Utrecht heeft daarop besloten in een tweede aanvulling op het MER informatie te verstrekken over de aangepaste inhoud van het plan en de daarbij horende milieueffecten. De Commissie concludeerde dat deze tweede aanvulling met de informatie in het MER en de eerste aanvulling voldoende informatie biedt voor besluitvorming over de artikel-19-procedure.

Het besluit is gebaseerd op het gecombineerde model zoals beschreven in de eerste aanvulling op het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bot
dr. Marijke Drees
ir. Alexander Daniel Maier

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Golf Mereveld

Bevoegd gezag
Bunnik
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018