462. C3-deponie (chemisch afval) Loswalweg te Rotterdam

Het gaat om een uitbreiding en wijziging van de bestaande inrichting aan de Loswalweg te Rotterdam.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-10-1992 Datum kennisgeving
14-10-1992 Ter inzage legging van de informatie
17-12-1992 Advies uitgebracht
Toetsing
15-02-1995 Kennisgeving MER
15-02-1995 Ter inzage legging MER
20-04-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies wijst de Commissie met name op twee essentiële onzekerheden, namelijk over de te verwachten percolaatsamenstelling en ten aanzien van de verdiepte aanleg van nog te realiseren stortcompartimenten, waarbij zou worden geanticipeerd op onzekere grondwaterstanddalingen en niet zonder meer aan de droogleggingseis zou worden voldaan. Beide punten staan in relatie met de te kiezen vorm van de onderafdichting. Omdat deze onzekerheden niet op korte termijn door aanvullende informatie kunnen worden weggenomen, zal volgens de Commissie besluitvorming vooralsnog op basis van bestaande informatie moeten plaatsvinden. Op basis van monitoringgegevens van de feitelijke percolaatsamenstelling en grondwaterstand bij de aanleg van nieuwe compartimenten kan volgens de Commissie alsnog gefundeerd worden gekozen voor een (afwijkende) inrichtingsvariant van de onderafdichting. Uit het Wm-besluit blijkt dat de gedachte onderafdichting wordt uitgebreid met een intern controlesysteem. Ook zal eerst de werkelijke grondwaterstand worden gemonitord voordat op basis daarvan nieuwe compartimenten worden aangelegd. In essentie zijn de punten van het toetsingsadvies in het besluit overgenomen. Er is afgezien van gezamenlijke bekendmaking van de Wm- en Wvo-beschikkingen. De Wvo- vergunning is alsnog in februari 1997 verleend. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eenkema
ir. Evert Mulder
ir. van der Valk

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 12 feb 2019