475. Wijzigingen kernenergiecentrale Dodewaard

De GNK wil in de kernenergiecentrale Dodewaard ter verhoging van de veiligheid enkele wijzingen aanbrengen, waardoor vergunningen voor de gehele inrichting moeten worden gewijzigd of geactualiseerd. Dit betreft ook de lozing van koelwater, proces/afvalwater, bluswater, hemelwater en huishoudelijk- of daarmee vergelijkbaar afvalwater.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-1992 Datum kennisgeving
23-12-1992 Ter inzage legging van de informatie
03-03-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
19-08-1994 Kennisgeving MER
19-08-1994 Ter inzage legging MER
25-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In 1968 is een Hinderwetvergunning verleend voor het oprichten, in werking treden en in werking houden van de kernenergiecentrale Dodewaard. In 1970 is deze omgezet in een vergunning inzake de Kernenergiewet. Sindsdien zijn vele wijzigingsvergunningen verleend. In 1988 is een Kernenergiewetvergunning verleend die tot hoofddoel had de bestaande vergunningen in één vergunning samen te brengen. Op 29 mei 1992 werd de betreffende vergunning door de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State nietig verklaard omdat de procedure van hoofdstuk 3 in de Wabm niet is toegepast. Als gevolg van deze uitspraak van de Raad van State zijn de vergunningen van 1968 en de nadien verleende wijzigings- en uitbreidingsvergunningen weer van toepassing. De verantwoordelijke overheden hebben een gedoogbeschikking verstrekt. Deze gedoogbeschikking is nodig om de centrale, inclusief een aantal sinds de inbedrijfstelling uitgevoerde wijzigingen, in bedrijf te kunnen houden tot het moment van verlenen van een nieuwe vergunning. De m.e.r.-procedure heeft betrekking op de te gedogen wijzigingen en op het aanbrengen van een aantal wijzigingen. 

De Commissie achtte het MER een goede basis voor besluitvorming over de vergunningaanvraag voor de voorgenomen activiteit.

In het voorjaar van 1997 heeft NV GKN de elektriciteitsproductie van de kernenergiecentrale Dodewaard definitief beëindigd. Naar aanleiding daarvan heeft NV GKN een wijziging van de in juli 1995 verleende Kernenergiewetvergunning aangevraagd. Deze gewijzigde vergunning is in juli 1998 verleend en geldt voor de periode1997-ca. 2000. In deze periode zal het uit bedrijf nemen van de kernenergiecentrale als voorbereiding op een definitieve buitenbedrijfstelling en uiteindelijke ontmanteling plaatsvinden. Voor de uiteindelijke ontmanteling is een nieuwe m.e.r.-procedure gestart in maart 19981.

 

1 Zie project 937. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Rasmussen
ir. Swanenburg de Veye

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GNK)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.3 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale: wijzigen of ontmantelen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018