496. Uitbreiding hoger-onderwijs-reactor IRI te Delft

Het Interfacultair Reactorinstituut (IRI) heeft het voornemen de onderzoeksmogelijkheden van de hogeronderwijsreactor (HOR) uit te breiden door de bouw van een experimentenhal. Daarnaast zullen aanpassingen aan de HOR worden aangebracht die de veiligheid verder dienen te verhogen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-1993 Datum kennisgeving
21-04-1993 Ter inzage legging van de informatie
22-06-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-02-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-1996 Kennisgeving MER
15-02-1996 Ter inzage legging MER
24-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over de voorgenomen wijzigingen aan de Hogeronderwijsreactor (HOR). Met het oog op de verdere besluitvorming heeft de Commissie gewezen op het volgende. Het MER signaleert nog een leemte in kennis ten aanzien van de mogelijkheid van afvoer van bestraalde splijtstofelementen. Het IRI heeft gevraagd om een verruiming van de 'voorhandenvergunning' voor splijtstof. De Commissie adviseert bij het besluit aan te geven in hoeverre tijdelijke opslag van bestraalde splijtstofstaven bij een tijdelijke faciliteit van de COVRA kan plaatsvinden, in plaats van bij het IRI zelf. COVRA heeft voor een dergelijke tijdelijke Opslagfaciliteit vergunning aangevraagd. Opslag bij de COVRA zou in overeenstemming zijn met het overheidsbeleid voor centrale opslag van radioactief afval. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Kops
ir. Swanenburg de Veye

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Interfacultair Reactorinstituut

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.3 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale: wijzigen of ontmantelen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018