5. Ad-hoc Werkgroep Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

De Commissie voor de m.e.r. heeft geadviseerd over de inhoud van en het detailniveau voor een plan-m.e.r. voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De Commissie is van mening dat de procedure van plan-m.e.r., een goed kader biedt voor het inzichtelijk maken van alle relevante (milieu-)effecten van het NSL, voor het aangeven van de robuustheid van het gekozen maatregelenpakket en voor het onderbouwen van de in het NSL gemaakte keuzes. Ook kan zichtbaar gemaakt worden wat de gevolgen zijn voor het halen van de doelstelling als bepaalde maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit niet tijdig zouden worden uitgevoerd. De Commissie denkt in dit verband bijvoorbeeld aan de politieke discussies rond de invoering van de kilometerheffing. Inzicht in de milieueffecten van maatregelen en een onderbouwing van gemaakte keuzes zal de politieke discussie (Tweede Kamer, Europese Commissie) kunnen faciliteren. Indien ook de samenhang wordt aangegeven tussen enerzijds EU-maatregelen en anderzijds NSL-maatregelen, bij de Europese Commissie om verder uitstel gevraagd worden indien uitstel van of onvoldoende EU-maatregelen er toe leiden dat de norm niet (op tijd) kan worden gehaald. Daarnaast kan de informatie een rol spelen in de communicatie met maatschappelijke partijen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-07-2006 Datum kennisgeving
19-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
14-09-2006 Advies uitgebracht
Advies over de milieubeoordeling

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
prof. dr. ir. Bert Brunekreef
prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
drs. Adrie de Jong
prof.dr. Henk Meurs

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.2 Ad-hoc werkgroep

Bijgewerkt op: 10 jul 2018