504. Uitbreiding GFT-composteringscapaciteit VAM-Wijster

Begin 1991 zijn door de VAM te Wijster twee van de geplande vijf composteringshallen in gebruik genomen, met een geplande gezamenlijke capaciteit van 300.000 ton per jaar. Uit de eerste praktijkervaringen is gebleken dat de gesloten composteerinrichting (GECO), na enige aanpassingen, een grotere composteringscapaciteit bezit. Het huidige initiatief betreft de uitbreiding van de capaciteit van 300.000 naar 400.000 ton per jaar. Het ingangsmateriaal voor de GECO betreft uitsluitend gescheiden GFT-afval of afval van gelijke aard.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-1993 Datum kennisgeving
11-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
13-07-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
29-08-1994 Kennisgeving MER
29-08-1994 Ter inzage legging MER
13-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in haar toetsingsadvies om bij de vergunningverlening nadere informatie te verstrekken over de afvalsamenstelling, over aanloopproblemen en over metingen van geuremissies van de GECO. Daarnaast adviseerde de Commissie om nadere aandacht te besteden aan monitoring van stikstofemissies en aan mogelijkheden om door beperking van de afvalwaterstroom de geuremissies door (beluchtings)vijvers te verminderen. 

Het bevoegd gezag heeft de VAM verzocht een rapportage op te stellen over de actuele stand van zaken met betrekking tot de GECO-compostering. In februari 1996 is dit rapport onder de titel Statusrapportage GECO 1993 – 1995; stand van zaken en prognoses uitgebracht. Op basis van deze rapportage heeft de VAM besloten tot diverse aanvullende maatregelen om de geuremissie te beperken. In de vergunningvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat deze maatregelen ook inderdaad (in de loop van 1996) zullen zijn getroffen.

In juli 1999 wordt het evaluatierapport vastgesteld en gepubliceerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
dr. ir. Koster
ir. Rein Post
mr. Daan Samkalden

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. VAM

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007