508. Reststoffenbewerking door de NAM te Delfzijl

De NAM heeft het voornemen een installatie op te richten voor het (voor)bewerken van kwikhoudend afval op een industriegebied te Delfzijl met een oppervlakte van 2,75 hectare. Aangevoerde en op de locatie vrijkomende afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden in een water-, zand- en kwikhoudende fractie. Hierna worden deze deelstromen voor verwerking afgevoerd naar elders. De Commissie achtte het MER een goede basis voor de verdere besluitvorming. Een enkele opmerking werd vermeld in een bijlage. Ten behoeve van de revisievergunning is een evaluatierapport opgesteld. Dit rapport geeft aan dat de voorspelde effecten overeenkomen met de werkelijk optredende.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-05-1993 Datum kennisgeving
26-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
28-07-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies
Toetsing
04-05-1994 Kennisgeving MER
04-05-1994 Ter inzage legging MER
28-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Kennisgeving evaluatierapport: 8 september 1999

Het evaluatierapport is ter visie gelegd met een revisievergunning voor het bedrijf. Voor deze revisievergunning geldt geen m.e.r.-plicht. De omvang van de reststoffenverwerking bleek minder dan was geraamd door minder aanbod, problemen met afvoer van bewerkte producten en relatief langdurige uitval van verwerkingsinstallaties. Desondanks lagen de emissies naar lucht en water deels hoger dan voorzien. Landelijke normstellingen werden echter niet overschreden. Het bedrijf is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot vermindering van emissies, waarna bij gebleken beschikbaarheid extra maatregelen zouden kunnen worden uitgevoerd. Omdat er geen sprake meer is van m.e.r.-plicht zal dit naar verwachting in de nieuwe vergunning geregeld worden en zal de m.e.r.-evaluatie zijn afgerond.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van de Kant
ir. Koene

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse AardolieMaatschappij (NAM) b.v.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018