515. Uitbreiding verwerkingscapaciteit zuiveringsslib Z-Holland

DRSH Zuiveringsslib N.V. heeft het voornemen de structurele verwerkingscapaciteit van zuiveringsslib in de provincie Zuid-Holland uit te breiden. Zij heeft daartoe het voornemen de thans bijna gereed zijnde slibverbrandingsinstallatie te Dordrecht (met een capaciteit van 45.000 ton droge stof per jaar) uit te breiden met een extra verbrandingslijn. De capaciteit van de extra verbrandingslijn wordt geraamd op 30.000 ton droge stof per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-1993 Datum kennisgeving
03-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
02-08-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
21-03-1995 Kennisgeving MER
21-03-1995 Ter inzage legging MER
23-05-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER voldoende milieu-informa tie voor de besluitvorming bood. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
dr. Peter Driessen
ir. Anne Kiestra

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DRSH zuiveringsslib n.v.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Delfland
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007