516. Grootschalige woon- en werklocaties stadsregio Eindhoven-Helmond

De provincie zoekt locaties voor 11.500 woningen en 375 ha bedrijfsterrein voor de periode tot 2005 in de stadsregio Eindhoven/Helmond.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-06-1993 Datum kennisgeving
09-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
27-08-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
02-07-1994 Kennisgeving MER
02-07-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
28-11-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het op 17 juli 1992 door Provinciale Staten vastgestelde streekplan voor Noord-Brabant is de verplichting voor het college van Gedeputeerde Staten opgenomen om binnen twee jaar uitwerkingsplannen voor stadsregio's, waaronder de stadsregio Eindhoven/Helmond vast te stellen. In verband hiermee hebben Gedeputeerde Staten de stadsregio verzocht een ruimtelijke visie op te stellen, die de basis zou kunnen vormen voor een dergelijk uitwerkingsplan. Een stuurgroep, waarin de betrokken regiogemeenten (Eindhoven, Helmond, Best, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Mierlo en Aarle-Rixtel) vertegenwoordigd zijn, heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld en aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten hebben besloten op basis van de regiovisie m.e.r. uit te voeren ter onderbouwing van de besluitvorming over het op te stellen uitwerkingsplan. 

Op basis van een voorlopig oordeel van de Commissie over het MER is een aanvulling en een nadere toelichting opgesteld. Deze is bij het eindoordeel over het MER betrokken. De Commissie oordeelde dat het MER voldoende informatie biedt voor de besluitvorming over het uitwerkingsplan. Zij adviseerde bij de verdere planvorming (op regionaal of lokaal niveau) extra aandacht te besteden aan:

  • de geluidsoverlast rondom het vliegveld Eindhoven;
  • de toekomstige verkeersontsluiting van de te bebouwen locaties;
  • mogelijk nodige mitigerende maatregelen op het gebied van bodem en water, alsmede flora en fauna in de inrichtingsplannen.
De Commissie acht het van belang de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie te volgen.

Als gevolg van de toen ongebruikelijke keuze om m.e.r. op provinciaal niveau te koppelen aan een uitwerkingsplan (ex artikel 4a Wet RO) is het project opgenomen in het Praktijkboek Milieueffectrapportage en Ruimtelijke Ordening.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
ir. Paul Langeweg
ir. Han Lörzing

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018