531. Recreatieproject Aakvlaai

De directeur Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het voornemen om in de Aakvlaaipolder een recreatiegebied aan te leggen, ter beperking van de druk op de Biesbosch. Ongeveer 150 ha zal voor recreatie worden ingericht; 50 ha daarvan zal als vaarwater in de vorm van een krekenstelsel worden vormgegeven. Hierin komen ongeveer 400 aanlegplaatsen voor boten (geen jachthaven), kampeerplaatsen en andere recreatieve voorzieningen. Door middel van beplanting wordt een gebied gerealiseerd dat landschappelijk vergelijkbaar is met de Biesbosch.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-1993 Datum kennisgeving
18-08-1993 Ter inzage legging van de informatie
19-10-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
30-11-1995 Kennisgeving MER
30-11-1995 Ter inzage legging MER
14-02-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
28-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat er voldoende informatie is om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming, indien naast het MER de voorhanden zijnde informatie over de recreatieve ontwikkeling wordt meegenomen. Onderwerpen die bij de vergunningverlening nader moeten worden belicht zijn de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit, het optreden van kwel in aangrenzend gebied en de slibafzetting. 

De initiatiefnemer blijft na het uitbrengen van het toetsingsadvies van de Commissie de ontbrekende gegevens over de recreatieve ontwikkeling geordend. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vroeg over deze aanvulling alsnog het oordeel van de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Heijnen
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Bevoegd gezag
Dussen
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018