539. Landinrichting Saasveld/Gammelke

De Landinrichtingscommissie Saasveld-Gammelke heeft het voornemen om in het gebied Saasveld-Gammelke met een totale omvang van 3240 ha een herinrichting te realiseren.   Het project berust op aanvragen voor landinrichting van: de gemeenteraad Weerselo en de Kring Overijssel en de afdeling Deurningen van de ABTB; de Natuur- en Milieufederatie Overijssel; de provinciale landbouworganisaties. Het project is in 1986 op het Voorbereidingsschema Landinrichting geplaatst (circa 2250 hectare) en in 1990 uitgebreid tot 3240 hectare. Aangezien het gebied naast een functie voor de agrarische sector, ook een belangrijke niet-agrarische functie heeft is gekozen voor het instrument herinrichting als vorm van landinrichting.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1993 Datum kennisgeving
01-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
16-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
08-12-1995 Kennisgeving MER
08-12-1995 Ter inzage legging MER
14-05-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat zij zich voor een dilemma zag geplaatst. Enerzijds waardeert zij de prestatie om in een MER van 60 pagina’s de knelpunten in het gebied en de oplossing voor deze knelpunten te beschrijven. Anderzijds constateert zij dat de informatie in het MER niet toetsbaar is omdat basisinformatie en motivatie van keuzen ontbreekt. Om deze reden heeft de Commissie de initiatiefnemer verzocht om op deze punten aanvullende informatie te geven. De Commissie concludeert dat het MER met aanvullende informatie voldoende informatie bevat voor de besluitvorming en geeft daarbij twee aandachtspunten voor de verdere planvorming die betrekking hebben op de invulling van de ecologische functie van de Lemselerbeek en de functie van beplantingselementen in het landschap. 

In haar tussentijds besluit over het voorontwerpplan plaatst GS enkele kanttekeningen bij de hoofdlijnen van het voorontwerpplan. Deze kanttekeningen hebben o.a. betrekking op de ecologische functie van de beken in het plangebied en het behoud van markante cultuurhistorisch waardevolle grenzen in het landschap.

Het besluit komt vrijwel geheel overeen met het voorkeursalternatief uit het MER, dat in het MER tevens is aangemerkt als meest milieuvriendelijke alternatief. De aanpassingen in het besluit hebben betrekking op het versmallen of laten vervallen van enkele beplantingsstroken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Alfons / Fons Goselink
ir. Han Lörzing
ir. Erik van Slobbe

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Saasveld/Gammelke

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018