542. Landinrichting Haren

De voorgenomen activiteit betreft de inrichting van het landinrichtingsgebied Haren conform de aan het gebied toegekende ruimtelijke functies. In de gebiedsvisie Haren zijn doelstellingen voor natuur en landbouw in grote lijnen ruimtelijk vastgelegd. Voor enkele gebiedsdelen, alsmede voor de overige gebiedsfuncties, dient de functietoedeling in het kader van herinrichting nog te worden uitgewerkt.  De herinrichting beslaat een oppervlakte van circa 4.620 ha. In het gebied ligt circa 1.800 ha Relatienotagebied en circa 50 ha natuurontwikkelingsgebied.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1993 Datum kennisgeving
02-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
23-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
26-02-1997 Kennisgeving MER
26-02-1997 Ter inzage legging MER
01-07-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het voorontwerpplan/MER (VOP/MER) voldoende informatie bevat voor de besluitvorming. De Commissie constateert dat in het VOP/MER sterk de nadruk ligt op de (natuur in de) beekdalen. De Commissie adviseert om bij de verdere planvorming meer aandacht te besteden aan landschappelijke en cultuurhistorische aspecten, met name voor wat betreft de gebiedsdelen op de Hondsrug. Meer nadruk acht de Commissie ook wenselijk voor verstedelijkingsaspecten (nevenbedrijvigheid, recreatieve ontwikkelingen e.d.) in het plangebied. 

In het ontwerpplan is het voorkeursalternatief uit het VOP/MER op onderdelen gewijzigd. In het Hunzedal zal de ontwikkeling van kwelafhankelijke vegetaties worden gestimuleerd niet alleen door het afgraven van de bovengrond maar tevens door inlaat van kalkrijk water vanuit het Drentsche Diep en het Zuidlaardermeer.De Hondsrug heeft meer aandacht gekregen. Het ontwerpplan doet geen uitspraken over de wijze waarop omgegaan wordt met de verstedelijkingsdruk, aangezien de verwachting is dat pas na 2008 gebouwd gaat worden in het tussengebied tussen Groningen en Haren en in de omgeving van Glimmen. Het ontwerp-tracébesluit voor de zuidtangent rond Groningen1 leidt mogelijk tot een planuitwerking. Het plan bevat maatregelen om aan de noordoostzijde van de wijk Oosterhaar een uitloopgebied te realiseren voor de inwoners van deze wijk. In het ontwerpplan zijn naast de in het VOP/MER reeds aangegeven fietsverbinding tussen de Hondsrug en de overgang over het Drentsche Diep naar Meerwijck/Hoogezand een aantal aanvullende wensen voor recreatieve verbindingen opgenomen. Hiervoor geeft het plan zelf echter geen financiële dekking; gezocht wordt naar aanvullende financiering.

 

1 Zie project 427. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
Rik Herngreen
ir. Ton van der Maarel
drs. Berend Veltman

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Haren

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018