544. Ophoging regionale stortplaats Nauernasche Polder

Zie project 187.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-1993 Datum kennisgeving
16-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
11-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
20-10-1994 Kennisgeving MER
20-10-1994 Ter inzage legging MER
22-12-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie gaf in haar toetsingsadvies aan te kunnen instemmen met deze wijze van uitvoering maar achtte het noodzakelijk tijdig (aanvullende) beheermaatregelen te nemen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
jhr. ir. Laman Trip
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ing. Raeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvalzorg Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007