545. Landinrichting Drachten

De voorgenomen activiteit betreft de planvorming en uitvoering van de herinrichting voor het gebied Drachten. De oppervlakte van het landinrichtingsgebied Drachten bedraagt circa 2350 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-09-1993 Datum kennisgeving
22-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
09-12-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
02-09-1996 Kennisgeving MER
02-09-1996 Ter inzage legging MER
18-12-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde in het toetsingsadvies dat het VOP/MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming op het strategische niveau van een VOP/MER. De beschrijving van de alternatieven en de milieugevolgen sloot aan bij dit strategische niveau. Binnen de beschikbare ruimte van het beleidskader waren duidelijk onderscheidende alternatieven ontwikkeld. De Commissie concludeerde tevens dat het VOP/MER in dit stadium van de planontwikkeling nog geen duidelijk beeld gaf van de precieze maatregelen en daaraan verbonden milieugevolgen. In het vervolgtraject van de planontwikkeling zullen deze maatregelen en gevolgen duidelijk moeten worden. De Commissie deed daarvoor in het advies een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op het (landschaps)ecologisch functioneren van het gebied, de verkaveling en de kavelaanvaardingswerken en het beheer van de singels. Daarnaast deed de Commissie een aanbeveling voor de waardering van de visueel-ruimtelij ke factoren in de ontwikkelde alternatieven. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Eck
ir. Siepman
dr. Nico de Vries
prof. ir. Meto Vroom

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Drachten

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018