550. Landinrichting Achtkarspelen-Zuid

De voorgenomen activiteit betreft de herinrichting van het gebied Achtkarspelen-Zuid. De oppervlakte bedraagt circa 5.850 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-1993 Datum kennisgeving
29-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
09-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-03-1998 Kennisgeving MER
11-03-1998 Ter inzage legging MER
24-03-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om het MER vooral toe te spitsen op de knelpunten in de ruimtelijke inrichting van het gebied die hebben geleid tot het in voorbereiding nemen van het project: onder meer ten aanzien van landbouw, waterhuishouding, milieuhygiëne, en natuur en landschap. 

Op grond van het streekplan zou aandacht moeten worden gegeven aan:

● de gewenste extensivering van het landbouwkundig gebruik;

● het realiseren van kern- en natuurontwikkelingsgebieden in het Miedengebied en de polder Buitenpost en de inpassing van een ecologische verbindingszone ten noorden van Surhuisterveen;

● de waterbeheersing per gebiedsdeel;

● het instandhouden van het landschap zowel vanuit het oogpunt van inrichting als beheer.

Voor dit project is van belang in hoeverre er wordt uitgegaan van sterke bedrijfsbeëindiging in de nabije toekomst met als gevolg van schaalvergroting of juist een verschuiving naar het uitoefenen van nevenbedrijven waarbij minder schaalvergroting optreedt.

De Commissie concludeert dat het VOP/MER met een aantal documenten alle essentiële informatie bevat voor de besluitvorming op het strategische niveau van een VOP/MER. De Commissie geeft in haar advies nog een aantal aanbevelingen voor het vervolgtraject van de planontwikkeling, waaronder

- nagaan waar watergangen kunnen worden verbreed in plaats van verdiept;

- aandacht voor het versterken van cultuurhistorische en archeologische waarden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Eck
drs. Gerda van Laar-Melchior
ir. Ton van der Maarel
ir. Siepman
dr. Nico de Vries
prof. ir. Meto Vroom

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Achtkarspelen-Zuid

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018