552. Omleidingen Appingedam, Delfzijl en Holwierde in de N33

Het initiatief betreft de aanleg van omleidingen rond Appingedam en Holwierde en de reconstructie tot volwaardige autoweg van de N33 tussen de Insteekweg vanaf de Farnsummerweg in noordelijke richting en de aansluiting op de N997/Hogelandsterweg. Het voornemen maakt deel uit van verbetering van de wegenstructuur rond Appingedam en Delfzijl. De activiteit bestaat uit de volgende maatregelen:  de aanleg van een oostelijke omlegging van de N33 om Appingedam door middel van doortrekking van de in uitvoering zijnde insteekweg vanaf de Farnsummerweg in noordelijke richting; de aanleg van een ongelijkvloerse kruisingen met de Farnsummerweg, de N360 en de spoorlijn Groningen – Delfzijl, Holwierde en de N997/Hogelandsterweg. Op deze kruisingen zijn aansluitingen voor het autoverkeer geprojecteerd;  de aanleg van een kortsluitende verbinding tussen de N360 en de N33 (gedeelte Appingedam – Holwierde); de aanleg van een westelijke omlegging om Holwierde; reconstructie van het gehele tracé tot volwaardige autoweg (ontwerpsnelheid 100 km/ uur).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-10-1993 Datum kennisgeving
06-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
30-11-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-04-1995 Kennisgeving MER
10-04-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
12-07-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-08-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER op de onderdelen geluid en archeologie tekort schoot. Een door de initiatiefnemer opgestelde aanvulling verstrekte de ontbrekende informatie. Op grond hiervan achtte de Commissie het MER en de aanvulling voldoende voor de besluitvorming.

Op 18 december 1997 nam de Tweede Kamer de motie-Verburg/Van Heemst aan, waarin de regering wordt uitgenodigd in verband met de snel toenemende verkeersstromen op de N33 een verkenningsstudie te starten naar de nodige capaciteit op de N33.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. Han Lörzing

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ing. Reinoud Post

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Appingedam
Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018