572. Rijksweg 31 Leeuwarden - Drachten

Het voornemen betreft de (gefaseerde) reconstructie van de autoweg tussen Leeuwarden (Hemriksein) en Drachten (Ureterpvallaat) door verbreding tot vier rijstroken en ombouw tot auto(snel)weg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-1993 Datum kennisgeving
03-12-1993 Ter inzage legging van de informatie
11-02-1994 Advies uitgebracht
Adsvies voor richtlijnen
Toetsing
23-09-1995 Kennisgeving MER
23-09-1995 Ter inzage legging MER
19-10-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-01-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER bevatte voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het MER is in het algemeen van goede kwaliteit en duidelijk en overzichtelijk van presentatie.

Er is besloten tot een 2×2 baans autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen en tot voltooiing van het knooppunt Ureterpvallaat. Tevens is besloten tot een aquaduct onder het Langdeel/Greuns en de Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal wordt een vaste brug met beweegbare klep voor bijzondere transporten. Er worden diverse maatregelen tot herstel van verbindingszones ecologische hoofdstructuur en overige verbindingszones getroffen. In het kader van het landschapsplan wordt eveneens onder meer ter hoogte van de Hempensemeerpolder de huidige weg verwijderd om de noordrand van deze polder weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

In het tracébesluit is vastgelegd, dat drie jaar na openstelling in het kader van de evaluatie gekeken wordt naar onder meer geluid, luchtkwaliteit, individueel risico en gevolgen voor het onderliggend wegennet. Dit zal eens in de vijf jaar worden herhaald. De wegbeheerder zal de resultaten ter beschikking stellen aan het bevoegde gezag.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

van Dijk
dr. Henk Everts
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018