576. Internationaal bedrijvenpark Friesland (IBF) Heerenveen

De gemeente Heerenveen en de provincie Friesland hebben het voornemen een internationaal bedrijvenpark (megapark) in te richten aansluitend op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein 'De Kavels' te Heerenveen. De oppervlakte van dit zogeheten Internationale Bedrijvenpark Friesland (IBF) is 250 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-1994 Datum kennisgeving
05-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
09-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-07-1995 Kennisgeving MER
12-07-1995 Ter inzage legging MER
19-07-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-10-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beoordeelde het MER als voldoende voor de besluitvorming. In het MER ontbrak een beschrijving van de milieueffecten van mogelijke grondwateronttrekkingen. Voor zover bij de Commissie bekend was, werd over de toelating van grondwateronttrekkingen geen besluit genomen gelijktijdig met de herziening van het bestemmingsplan. De milieu-informatie hierover zou derhalve in een latere fase van de besluitvorming beschikbaar kunnen komen. De Commissie beval aan om nader onderzoek te verrichten naar de hydrologische gevolgen van grondwateronttrekkingen op het IBF, indien het voornemen zou zijn om meer grondwateronttrekkingen op het IBF toe te staan dan 1 miljoen m3 per jaar. Tevens beval de Commissie aan om de eventuele studie te betrekken bij de invulling van het evaluatieprogramma. Deze aanbevelingen zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan overgenomen.

Het project is vervolgd onder projectnummer 2120.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
drs. Slaats
ir. Jan Termorshuizen
ir. Rob van Tilburg

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerenveen
Fryslan

Bevoegd gezag
Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 03 okt 2011