581. Landinrichting Westzaan

De voorgenomen activiteit betreft de herinrichting van het gebied Westzaan. De oppervlakte bedraagt circa 1.230 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-1994 Datum kennisgeving
06-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
08-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-05-1996 Kennisgeving MER
02-05-1996 Ter inzage legging MER
30-05-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte het MER met het achtergrondrapport voldoende voor de besluitvorming. Zij sprak haar waardering uit voor de leesbaarheid van het MER en de wijze waarop het thema duurzaamheid is ingevuld. Zij adviseerde bij het inspraakverslag informatie te geven over de ligging van de te realiseren grotere beheerseenheden waarbinnen een aantal onderbemalingen wordt geconcentreerd en de milieueffecten die het gevolg zijn van de daaraan gekoppelde maaivelddaling. Zij adviseert bij de verdere planuitwerking specifiek aandacht te besteden aan de wijze waarop de verbrakking gerealiseerd gaat worden en brengt daarbij de suggestie naar voren om incidenteel percelen te inunderen. 

In het inspraakverslag wordt de gevraagde informatie over drooglegging, bemalingseenheden en effecten van drooglegging gegeven. Daarnaast wordt een nader onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop de verbrakking zal plaatsvinden.

In haar tussentijdse besluit onderschrijft de provincie de keuze van de landinrichtingscommissie om het voorkeuralternatief uit het MER verder uit te werken tot ontwerpplan. Zij geeft daarbij enkele aandachtspunten voor deze verdere uitwerking. Vervolgens heeft de landinrichtingscommissie op 2 juli 1997 een concept-ontwerpplan voorgelegd aan de provincie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
ir. van Eck
drs. Allard van Leerdam
ir. Siepman

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Westzaan

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018