586. Landinrichting Land van Maas en Waal

De ruilverkaveling van een deel van het Land van Maas en Waal betreft een oppervlakte circa 8.770 ha. Omdat het gebied een overwegend agrarische func tie heeft is gekozen voor het instrument ruilverkaveling.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-1994 Datum kennisgeving
27-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
11-04-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-07-1997 Kennisgeving MER
30-07-1997 Ter inzage legging MER
08-08-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De doelstelling instandhouden van het leefgebied voor weidevogels kan volgens de Commissie niet worden gerealiseerd omdat zij van mening is dat de situatie voor weidevogels zowel in het voorkeursalternatief als in het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) verder verslechtert. Dit ondanks de voorgestelde peilverhoging (onderdeel van het MMA) in het door de provincie aangewezen weidevogelgebied het Leeuwensche Veld. Dit is het gevolg van een intensivering van het grondgebruik door vergroting van de huiskavels, aantasting van de openheid door de aanleg van nieuwe boerderijen en lanen, en de ontwikkeling van opgaande begroeiing in de ecologische verbindingszones. Indien de N322 zoals gepland wordt aangelegd betekent dit een verstoring van de weidevogelpopulatie door het verkeer. Op basis van de actuele en potentiële waarden geeft de Commissie in overweging om het gebied de Bering te ontwikkelen als weidevogelgebied en hiervoor doet zij concrete aanbevelingen.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Louis Fliervoet
ir. Hermans
ir. Ton van der Maarel
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018