603. Woningbouwlocatie Pijnacker-Zuid

De gemeente Pijnacker heeft het voornemen om ruim 4.000 woningen te bouwen ten zuiden van de huidige woonkern Pijnacker. Het betreft de wijken Klapwijk-Tolhek (oostelijk deel, circa 1.300 woningen) en Koningshof-Zuid (westelijk deel, maximaal 2.700 woningen). In beperkte mate zullen ook kantoren en weinig milieuhinderlijke bedrijven worden toegestaan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-03-1994 Ter inzage legging van de informatie
23-03-1994 Datum kennisgeving
27-05-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
12-07-1995 Ter inzage legging van de informatie
12-07-1995 Datum kennisgeving
24-08-1995 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing a
15-05-1996 Ter inzage legging MER
15-05-1996 Kennisgeving MER
Toetsing c
26-02-1997 Ter inzage legging MER
26-02-1997 Kennisgeving MER
Toetsing d
12-11-1997 Ter inzage legging MER
12-11-1997 Kennisgeving MER
21-11-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-01-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van de startnotitie is een artikel-19-procedure gestart waarin men al vooruitlopend op de definitieve besluitvorming wil starten met het vroegtijdig bouwrijp maken van Klapwijk-Tolhek, eerste fase. 

Uit een aanvullende startnotitie bleek dat het tracé van de N470 inmiddels is vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat twee van de drie in de startnotitie genoemde alternatieven niet meer realistisch zijn.

Op 13 februari 1996 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vrijstelling verleend van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van het bouwrijp maken van de eerste fase van Tolhek. De Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Op 10 april 1997 is het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd.

In het toetsingsadvies is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

● de inrichting van Pijnacker-Zuid staat centraal in dit MER;

● de tracering en inrichting van de N470 maakt geen onderdeel uit van dit MER en wordt gezien als een nog onduidelijke autonome ontwikkeling die in de vorm van scenario’s dient te worden meegenomen in dit MER;

● de VINEX wordt als beleidskader gehanteerd.

De Commissie heeft in het MER worden een aantal tekortkomingen gevonden op het gebied van de hydrologie en het bouwrijp maken, de ecologie, de benutting van de ruimte, het langzame verkeer en de autonome ontwikkeling. In de drie aanvullingen die aan het MER zijn toegevoegd worden deze tekortkomingen voldoende aangevuld.

In november 1998 werd het eerste zand opgespoten voor de woningbouw in Pijnacker-Zuid.

Begin 2000 wordt een ontwerpbesluit verwacht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dick Hamhuis
ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Hengeveld
prof. ir. Eric Luiten
ir. Adriaan Posthumus
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pijnacker

Bevoegd gezag
Pijnacker

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007