609. Grondwaterwinning Over-Betuwe

Het voornemen betreft de onttrekking van maximaal 12 miljoen m3 grondwater per jaar in het gebied Opheusden – Driel – Valburg ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-04-1994 Datum kennisgeving
28-04-1994 Ter inzage legging van de informatie
06-07-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-11-1998 Kennisgeving MER
20-11-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-05-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit het MER bleek niet duidelijk hoe MER de alternatieven waren vergeleken; ook ontbrak een gevoeligheidsanalyse. Na overleg met de Commissie heeft het waterbedrijf besloten om de argumenten die me de bepalend zijn geweest voor het voor keursalternatief in een aparte no ti tie toe te lichten. Deze notitie is bekend gemaakt tijdens de hoorzitting over het MER en aan de betrokken instanties ge stuurd. De Com missie voor de m.e.r. con clu deerde dat het bevoegd ge zag hier mee over alle essentiële informatie be schikte voor het nemen van het besluit over de vergunning in het kader van de Grond waterwet. Ook insprekers hebben kennis kunnen nemen van de argu men ten ter on der bouwing van het voor keursalternatief.

In maart 2000 zijn de ontwerp-besluiten ter visie gelegd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Dick van der Hoek
dr. ir. Meinardi
ir. Olsthoorn

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Waterleidingmaatschappij Gelderland
N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 26 apr 2012