614. Herinrichting Groenraven-Oost

Er is een herinrichting voorgenomen van het gebied Groenraven-Oost. Het betreft een gebied van circa 3670 ha in de verstedelijkingszone Utrecht – De Bilt – Zeist – Bunnik – Houten – Nieuwegein.  In dit gebied is sprake van een sterke verstedelijking die een hoge recreatiedruk veroorzaakt. Daarnaast zijn de natuur- en landschapswaarden en -potenties in het plangebied groot. Door bestaande en geplande infrastructuur is het gebied sterk versnipperd. Het plan is vooral gericht op het creëren van recreatieve voorzieningen, het realiseren van de ecologische hoofdstructuur, Randstadgroenstructuur en ecologische verbindingszones. De agrarische structuur van het gebied zal worden aangepast zodat de ruimteclaim door de functies natuur en recreatie op een duurzame wijze kan worden opgevangen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-05-1994 Datum kennisgeving
25-05-1994 Ter inzage legging van de informatie
25-08-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-12-1996 Kennisgeving MER
05-12-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-04-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-08-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie via het bevoegde gezag aanvullende informatie gekregen die betrekking had op: 

● operationaliseren van de doelen voor de herinrichting,

● de onderbouwing van de scores voor de alternatieven, bijvoorbeeld betreffende de beoogde natuurontwikkeling,

● de weging van enkele milieueffecten in de eindbeoordeling van de alternatieven,

● de samenstelling van het MMA.

De Commissie is van mening dat het VOP/MER samen met de verschafte aanvullende informatie voldoende gegevens bevat om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over het voorontwerp-plan voor de herinrichting in het gebied Groenraven-Oost. In het toetsingsadvies wordt geadviseerd de aanvullende informatie openbaar te maken bij de publicatie van het inspraakverslag, omdat het naar de mening van de Commissie voor de besluitvorming essentiële informatie betreft.

Het plan voor de herinrichting bevat elementen uit alle in het MER onderzochte alternatieven (‘Natuur voor de mens’, ‘Natuur voor de natuur’ en het MMA). In het plan is geen evaluatieprogramma opgenomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Peter van den Dries
ir. Hermans
ir. Jan Taks

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrictingscommissie Groenraven-Oost

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018