646. Herinrichting Krimpenerwaard

Deze landinrichting betreft een herinrichting met een oppervlakte van 12070 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-10-1994 Datum kennisgeving
25-10-1994 Ter inzage legging van de informatie
19-01-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
12-04-1996 Kennisgeving MER
12-04-1996 Ter inzage legging MER
15-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beoordeelde het VOP/MER als voldoende, waarbij de beide beschreven al ter na tie ven correct de bandbreedte aangeven waar binnen de be sluitvorming kan plaatsvinden. Ook het detailniveau van de effectbeschrijving sluit goed aan bij het ka rak ter van het voorontwerp. Over de wijze van waardering van de gevolgen merkt de Commissie op dat de sec torale wij ze van beoordeling van de milieueffecten on gewild met zich meebrengt dat een alternatief met de voor keur voor func tiescheiding (in casu het alternatief ‘Nieu we Fase’) be ter scoort dan andere alternatieven. Eén van de aan be velingen voor de verdere besluitvorming betreft het be stu deren van de gevolgen van de con tinue bodemdaling op de lange termijn en de uitkomsten daarvan te be trek ken bij de keuze van de inrichtingsmaatregelen. De provincie onderschrijft in haar tussentijdse reactie op de voorstellen van de land in richtingscommissie de keuze voor het alternatief met func tiescheiding. Zij geeft daarbij een aantal aan dachts punten voor de uitwerking van het ontwerpplan. Daar bij worden de aandachtspunten voor de verdere plan uitwerking die zijn gegeven in het toetsingsadvies van de Commissie door de provincie onderschreven 

Het ontwerpbesluit gaat uit van het voorkeursalternatief, te weten het alternatief Nieuwe Fase uit het MER. Een aantal maatregelen, w.o. de inrichting van de waterhuishouding en het beheer van de reservaten zijn enigs zins gewijzigd ten opzichte van het voorkeursalternatief uit het MER.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
ir. Hermans
ir. Erik van Slobbe

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrichtingscommissie Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018