659. Uitbreiding afvalberging Smink Amersfoort

Aanleg van een baggerbergingsdepot door Smink BV met een omvang van 2 miljoen m3 op de locatie Zevenhuizen in Amersfoort direct ten noorden van de bestaande afvalstort.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-1994 Datum kennisgeving
22-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
23-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
01-06-1999 Kennisgeving MER
01-06-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing b
01-11-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c
15-04-2004 Kennisgeving MER
15-04-2004 Ter inzage legging MER
25-06-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c

Opmerkingen bij de advisering

Smink Afvalverwerking BV heeft het voornemen om op de locatie Zevenhuizen haar activiteiten uit te breiden met baggerberging met een capaciteit van ca. 2 miljoen m3. De baggerberging kan ten noorden van de bestaande afvalstort worden gerealiseerd.  

In 1999 heeft de firma Smink het MER Uitbreiding Afvalverwerking opgesteld voor de uitbreiding van de bestaande afvalstort, realisatie van scheidingscapaciteit en de realisatie van baggerberging. Op basis van dit MER is vergunning verleend voor uitbreiding van de afvalstort en realisatie van scheidingscapaciteit. De besluitvorming over vergunningverlening voor de baggerberging is toen opgeschort. De beoogde depotvorm voor de baggerberging (gedeeltelijk onder maaiveld en gedeeltelijk omkaderd boven maaiveld) was namelijk bij de locatiekeuze voor baggerberging in het streekplan door de provincie Utrecht niet in beschouwing genomen. Het MER voor de locatiekeuze diende derhalve eerst te worden aangevuld alvorens de m.e.r. procedure voor de baggerberging op de locatie Zevenhuizen kon worden voortgezet. De aanvulling op het MER Locatiekeuze Baggerspecieberging Utrecht is in 2001 gepubliceerd. Op basis hiervan is de locatie Zevenhuizen door de provincie Utrecht als locatie voor baggerberging aangewezen in de tweede partiële herziening van het streekplan.

Dit MER is een actualisering van het onderdeel baggerberging in het MER Uitbreiding afvalberging Smink dat in 1999 reeds door de Commissie met een positief eindoordeel is getoetst. In haar toetsingsadvies concludeert de Commissie dat het geactualiseerde MER voldoende informatie biedt. het advies bevat op de volgende punten aanbevelingen:

  • bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag uitgebreid in te gaan op de noodzaak van de baggerberging binnen de provincie Utrecht en specifiek op de locatie in Zevenhuizen mede in relatie tot alternatieve verwerkingsopties elders;
  • het formuleren van de acceptatiecriteria voor specie van buiten de provincie Utrecht
  • duidelijkheid te geven over de eindbestemming van de hectares die niet benut gaan worden binnen het in het streekplan begrensde gebied.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
ing. Erik de Bree
ir. Noël van Dooren
ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Geense
ir. Kuindert van der Spek
ir. van der Valk

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smink Afvalverwerking bv

Bevoegd gezag
Utrecht
Waterschap Vallei en Eem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007