674. Floriade 2002 (Haarlemmermeer)

De gemeente is van plan bij Hoofddorp een terrein van circa 60 ha te bestemmen voor de Floriade 2002. Het bestaande Haarlemmermeerse Bos zal in het plan van de Floriade worden betrokken. Na afloop van de Floriade zullen delen van het plangebied deel gaan uitmaken van het Strategisch Groenproject (SGP) Groenzone Westelijke Haarlemmermeer.  Bij de uitwerking van het thema van de Floriade spelen milieu-ambities een belangrijke rol, zowel in de inrichting van het terrein, als in het programma van eisen voor inzendingen en in het beheer tijdens de Floriade.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-1995 Datum kennisgeving
14-02-1995 Ter inzage legging van de informatie
19-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
15-01-1996 Kennisgeving MER
15-01-1996 Ter inzage legging MER
23-02-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is ter inzage gelegd vooruitlopend op de vrijstellingsprocedure (ex artikel 19 Wet RO) dan wel de procedure voor vaststelling van een bestemmingsplanwijziging. De Commissie is in het toetsingsadvies uitgegaan van de voorgenomen activiteit zoals in het MER is omschreven. Onder voorbehoud dat de voorgenomen activiteit geen wezenlijke veranderingen zal ondervinden in de nog ter inzage te leggen ontwerpbesluiten, acht de Commissie de informatie in het MER voldoende voor de besluitvorming over het voornemen. 

De Commissie constateerde in het advies dat het planvormingsproces zich nog in een vroeg stadium bevond. Enerzijds betekent dit dat de informatie over varianten en milieueffecten in het MER over het geheel genomen vrij globaal en beschrijvend van aard is. Anderzijds bood het vroege planstadium mogelijkheden om het MER een sturende functie te laten vervullen bij de verdere planuitwerking. De Commissie adviseerde onder meer om bij de verdere planvoorbereiding nadere informatie te verschaffen over de eisen ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het plangebied, met een onderscheid naar de situatie tijdens de Floriade en na afloop ervan. Daarbij achtte de Commissie het wenselijk om inrichtingsvarianten uit te werken die gericht zijn op het gebruik van gebiedseigen water. Daarnaast gaf de Commissie enkele aanbevelingen omtrent verkeer, de verbinding over de N22 en over het ophoogmateriaal voor de zogeheten Big Spotters Hill, een 45 meter hoge heuvel.

Na de goedkeuring van het plan door de provincie op 1 juni 1999 ligt het plan in een bezwarenprocedure bij de Raad van State.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Jeroen Hamers
ir. Tony van der Meulen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018