676. Oevergrondwaterwinning Vechterweerd

Het voornemen behelst het realiseren van een oevergrondwaterwinning van acht miljoen m3 water voor drinkwaterproductie te Vechterweerd in de gemeente Dalfsen en een wateraanvoerplan rondom de winning (750 ha) en naar de landgoederenzone Wijthmen − Den Berg (1500 ha).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-02-1995 Datum kennisgeving
15-02-1995 Ter inzage legging van de informatie
28-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
08-02-1996 Kennisgeving MER
08-02-1996 Ter inzage legging MER
11-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het MER verschafte volgens de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming. Het ontwerp-waterinlaatplan was nog niet ter inzage gelegd, zodat de Commissie alle alternatieven in het MER heeft beoordeeld. Het MER bevatte onvoldoende informatie over de omvang en de periode van waterinlaat. Tijdens de toetsing heeft de initiatiefnemer deze informatie beschikbaar gesteld. Deze gegevens bevestigen het oordeel over de milieu-informatie in het MER. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
ir. Ton van der Maarel
ir. Vaessen

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleiding maatschappij Overijssel
Waterschap Bezuiden de Vecht

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007