689. Dijkverbetering traject St.Agatha - Escharen

Het voornemen betreft de verbetering van het dijktraject St. Agatha – Escharen (hmp 104 - 266). Het dijktraject bevindt zich op de linker Maasoever en bestaat uit de dijkvakken St. Agatha, Cuijk, Katwijk, Cuijk-Haven en Escharen. In het MER worden elf deeltrajecten onderscheiden. Aan de westzijde loopt het dijkvak tot aan de stadsgrens van Grave. Een deel van het dijkvak (hmp 192 - 245) is reeds verbeterd en maakt daarom geen deel uit van het op te stellen plan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-04-1995 Datum kennisgeving
05-04-1995 Ter inzage legging van de informatie
12-06-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-01-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-02-1997 Kennisgeving MER
25-02-1997 Ter inzage legging MER
15-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De projectnota/MER bevat naar het oordeel voldoende informatie voor de besluitvorming. De Commissie adviseert onder meer om bij de verdere besluitvorming te bezien of, op basis van de nieuwe Leidraad waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies van de TAW, een schotbalkoplossing met handhaving van de huidige drempelhoogte ook een haalbare en veilige oplossing kan zijn voor de coupure te Katwijk. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Lammert Prins
ir. Schiereck

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018