691. Herinrichting Jistrum

De voorgenomen activiteit betreft een herinrichting van het gebied rond Jistrum met een oppervlakte van 850 hectare.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-1995 Datum kennisgeving
20-04-1995 Ter inzage legging van de informatie
29-06-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-1998 Kennisgeving MER
03-03-1998 Ter inzage legging MER
23-03-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies beschouwde de Commissie de structuur van de landbouwbedrijven (verkaveling, perceelsgrootte) het belangrijkste knelpunt in het plangebied. Het tweede knelpunt was het realiseren van een natuurgebied in het open graslandgebied en het daarbij behorende natuurdoeltype. Het MER zou dan dienen aan te geven hoe oplossingen voor deze knelpunten het houtwallen- en het elzensingelgebied en de es rond Jistrum beïnvloeden. 

Voor het open graslandgebied adviseerde de Commissie twee thema’s voor natuurdoeltypen uit te werken, namelijk voor weidevogels en voor moeras. Aangezien de waterkwaliteit en de -kwantiteit in belangrijke mate bepalend zijn voor de natuurwaarden, verdient met name de hydrologie in de beschrijvingen de aandacht.

Over de ontwikkeling van de natuur in het open graslandgebied had al besluitvorming plaatsgevonden. Gelet echter op de inspraak en de inhoud van de startnotitie beval de Commissie aan om de bovengenoemde alternatieven in het MER uit te werken.

Daarnaast zou de schaal van het elzensingelgebied (perceelsgrootte) in samenhang met het oplossen van de landbouwkundige knelpunten de aandacht verdienen.

Naast deze varianten zouden de grootte en ligging van het natuurgebied, het medegebruik van dat gebied door landbouwers en de aanleg c.q. het herstel van fiets- en wandelpaden in de alternatieven kunnen worden betrokken.

Al deze elementen zijn in het MER aan de orde gekomen op voldoende wijze, zodat de Commissie oordeelde dat het MER een goede basis is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Wel adviseerde de Commissie nog een aantal aspecten bij de verdere besluitvorming nader uit te werken. Deze aspecten betroffen de archeologie, de historische geografie, de ligging van het fietspad in het reservaatgebied, de inrichting van de es bij Jistrum, de hydrologie in het gebied, de aanleg van de singels en het evaluatieprogramma.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
drs. Wibe Altenburg
ing. Frank Brandsen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Jistrum

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018