696. Dijkverbetering traject Epe - Nijensteen - Veessen

De activiteit betreft de verbetering van de linker IJsselbandijk tussen dijkpaal 506 en dijkpaal 546. Het dijktraject bevindt zich op de westelijke oever van de (Gelderse) IJssel in Gelderland in de gemeenten Epe en Heerde.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-05-1995 Datum kennisgeving
17-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
18-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-04-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-1997 Kennisgeving MER
03-04-1997 Ter inzage legging MER
05-06-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER geeft een goed inzicht in de voorgenomen activiteit, de alternatieven en de daaraan verbonden milieugevolgen. Wel is de Commissie van mening dat bij de uitwerking van de varianten beter ingespeeld had kunnen worden op bestaande waarden die dit dijkvak karakteristiek maken en die in de startnotitie, richtlijnen en de inventarisatie in het MER als zodanig zijn benoemd. Dat geldt met name voor de sculptuur van de dijk, waarvan de waarde in het MER op inzichtelijke wijze beschreven wordt. Het voorkeursalternatief laat zien, dat bij de dijkverbetering deze waarde aangetast wordt. De Commissie onderschrijft, dat de voorgestelde maatregelen nodig zijn. Er zijn naar de mening van de Commissie echter andere opties voor de benodigde technische verbetering, waarbij de bestaande waardevolle sculptuur beter in stand gehouden wordt, of waarbij een nieuwe sculptuur ontstaat die op eigentijdse wijze van bijzondere waarde is. De Commissie meent dat deze andere opties alsnog bij de uitwerking van het plan betrokken kunnen worden. Zij doet daartoe in haar advies een aantal aanbevelingen. Het detailleren van het voorkeursalternatief op deze punten biedt de mogelijkheid een meer uitgekiend ontwerp te realiseren en daardoor een sterker resultaat te bereiken. 

Het Waterschap had in zijn vaststellingsbesluit de aanbevelingen van de Commissie niet overgenomen. Na overleg tussen de Provincie en het Waterschap zijn alsnog vier van de zes gemaakte aanbevelingen opgenomen. Binnendijks wordt een afrastering geplaatst langs de eigendomsgrens van het Waterschap teneinde duidelijkheid te scheppen over het gebruik en het beheer van het binnentalud. Er zal inheems plantmateriaal worden gebruikt voor de vervanging van de hagen. Zo nodig zal compensatie worden toegepast in de nabije omgeving van het leefgebied van de Grote Karekiet’ indien zou blijken dat die wordt aangetast. Tenslotte zal worden nagegaan hoe de aanbeveling over de besparing van waardevolle beplanting ter hoogte van dijkpaal 525 en 507 kan worden uitgevoerd. De uitvoering van deze aanbevelingen leidt niet tot een wijziging van het dijkverbeteringsplan. In het goedkeuringsbesluit is geen evaluatieprogramma opgenomen. De Provincie is echter voornemens om voor het einde van de dijkverbetering een evaluatieprogramma op te stellen in overleg met het Waterschap.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
ir. Dico van Ooijen
dr. Hans Renes
drs. Veenbaas

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Oost-Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018