702. Woningbouw Skoatterwâld te Heerenveen

Heerenveen wil aan zijn oostzijde, ten zuiden van Het Meer, op circa 50 hectare de woonwijk Skoatterwâld ontwikkelen, een combinatie van woningbouw (ongeveer 2.700 woningen) en landschappelijke ontwikkeling (bos en water). De aanleg van Skoatterwâld zal in fasen gebeuren. De eerste fase beslaat de periode 1999 tot 2004, de tweede is gepland van 2008 tot 2020.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-05-1995 Datum kennisgeving
17-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
07-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-01-1997 Kennisgeving MER
15-01-1997 Ter inzage legging MER
22-01-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-06-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvankelijk heeft de Commissie enkele essentiële tekortkomingen gesignaleerd over de beschrijving van de bestaande toestand vooral wat betreft de hydrologie en de landschapsecologie. De aanvullende informatie tezamen met het MER heeft de Commissie als voldoende beoordeeld om het milieubelang volwaardig bij het vaststellen van het structuurplan te betrekken. In de reactienota van de gemeente opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie en inspraakreacties motiveert de gemeente dat om stedenbouwkundige redenen niet wordt voldaan aan de aanbeveling van de Commissie om in het noordelijk deel van het plangebied de natuurontwikkeling te optimaliseren. Een andere aanbeveling van de Commissie betrof het nagaan of binnen de huidige opzet van Skoatterwâld het watersysteem zodanig geoptimaliseerd kan worden zodat zowel de kwaliteit van het woonmilieu wordt vergroot als ook de verdroging van het Oranjewoud wordt tegengegaan. In de gemeentelijke reactie wordt gesteld dat geen extra peilverhogingen worden ingesteld in het gebied. Nadere maatregelen zullen nog worden onderzocht in het waterbeheersingsplan voor Skoatterwâld en Heerenveen-Oost. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ing. Peter de Graaf
dr. Diana Prins
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerenveen

Bevoegd gezag
Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007