748. N34/N36 (Omleiding Ommen)

Op de rijksweg N34 tussen het knooppunt Varsen (aansluiting op de N48) en het knooppunt Witte Paal worden in toenemende mate verkeersproblemen verwacht. Dit weggedeelte vervult zowel een rol in het noord-zuidverkeer (Twente – Hoogeveen) als in het oost-westverkeer (Zwolle – Emmen). Het doorsnijdt de kom van Ommen en veroorzaakt zo een tweedeling in een noordelijk en een zuidelijk deel.In de trajectstudie/m.e.r. wordt de noodzaak van een omleiding van de N34 ten noorden van Ommen onderzocht. Tevens wordt bekeken, of het zinvol is de N36 (die vanaf Vriezenveen naar het noorden loopt en bij Witte Paal op de N34 eindigt) een eigen aansluiting op de N48 te geven, en op die manier de N34 te ontlasten van het noord-zuidverkeer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-12-1995 Datum kennisgeving
27-12-1995 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen a
31-01-1996 Datum kennisgeving
31-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
03-04-1996 Advies uitgebracht
Toetsing a
06-11-2000 Kennisgeving MER
06-11-2000 Ter inzage legging MER
01-02-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Volgens de startnotitie werd de doortrekking van de N36 tussen Witte Paal en Dedemsvaart niet overwogen. Als oplossingen voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen werden vijf basisalternatieven gepresenteerd: naast het nul-, het nulplus en het milieuvriendelijkste alternatief een traverse door Ommen en een omleidingsalternatief. Voor dit laatste alternatief werden drie verschillende traceringsvarianten gepresenteerd: A (ten zuiden langs het Ommerbos), B (door het Ommerbos) en C (ten noorden van en langs het Ommerbos). In het Streekplan was bij de start van deze m.e.r.-procedure al rekening gehouden met variant C; de provincie gaf aan dat andere keuzen als resultaat van de m.e.r.-procedure waarschijnlijk tot botsing met het ruimtelijk milieubeleid zouden leiden.

In de openbare informatiebijeenkomst heeft een aannemersmaatschappij Haverkort een variant op het traversealternatief voorgesteld: een tunnel die door het winterbed van het Vechtdal, onder de Hessel Mulertbrug (de brug over de Vecht) door zou lopen. De startnotitie gaf niet aan, of er ten westen van de N48 maatregelen zouden worden bestudeerd.

De Commissie adviseerde in haar richtlijnenadvies om in het MER een goede analyse van de verkeersknelpunten op te nemen en in te gaan op de noodzaak van maatregelen; om na te gaan in hoeverre flankerende maatregelen de knelpunten kunnen (helpen) oplossen; om de Haverkortvariant volwaardig mee te nemen in de beschouwing van alternatieven; om helder aan te geven of de beschouwde alternatieven/varianten halfboog (dat wil zeggen ook met nieuwe wegverbindingen ten westen van de N48) of kwartboogoplossingen zijn, of er mogelijkheden voor fasering zouden zijn en perspectieven te schetsen voor verbetering van het milieu rond de bestaande infrastructuur na voltooiing van eventuele nieuwe wegverbindingen.

De richtlijnen zijn vrijwel geheel op het richtlijnenadvies gebaseerd. Ze geven iets gedetailleerder aan, hoe bij een nulplusalternatief het openbaar vervoer kan worden uitgevoerd, en bevatten een voorschrift voor een stapsgewijze aanpak om het meest milieuvriendelijke alternatief te formuleren.

In augustus startten Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Arcadis een voorlichtingsproject over de mogelijke oplossingen voor de N34 via een informatiezuil en een beeldscherm met simulaties.

Uit het regeringsvoornemen van het MIT1 1999 – 2003 werd duidelijk, dat het project geen prioriteit had. In de herijking van het MIT werd echter uitgegaan van een nader overleg met de provincie en een uitvoeringstermijn van 2007 tot 2010. Sedertdien is echter een zogeheten package deal tussen het ministerie en de betrokken gemeenten en de provincie gesloten. Hierdoor stelt het rijk een bedrag van 375 miljoen gulden (€ 170,5 miljoen) beschikbaar om de knelpunten in de rijksweg 35 (tunnel in Nijverdal, wegvak Wierden – Almelo) op te lossen2 en de N34 om te leiden. De regio vult dat aan en op die manier kunnen de knelpunten eerder worden opgelost. Dit betekent echter wel dat de projecten soberder zullen moeten worden uitgevoerd.

De trajectnota/MER is de Commissie in november 2000 ter toetsing aangeboden. In de trajectnota/MER worden beschouwd:
  • het nulalternatief;
  • het nulplusalternatief: optimaal gebruik van bestaande wegen, herinrichting Hessel Mulertbrug met verkeerslichten;
  • het traversealternatief met een tunnel van circa 550 m ter plaatse van de Hessel Mulertbrug;
  • omleidingsalternatief A met nieuwe weginfrastructuur tussen Ommen en het Ommerbos;
  • omleidingsalternatief B met nieuwe weginfrastructuur schuin door het Ommerbos;
  • omleidingsalternatief A met nieuwe weginfrastructuur ten noorden van het Ommerbos;
  • het mma, gebaseerd op het traversealternatief met extra maatregelen wat betreft geluid en fauna.
Tevens zijn versoberingsmogelijkheden aangegeven in verband met de package deal.
De Commissie was van oordeel dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevatte om het milieubelang volwaardig bij het besluit te betrekken. Wel gaf zij een aantal aanbevelingen in verband met de verdere besluitvorming.
Op 15 mei 2001 maakte de Minister van Verkeer en Waterstaat mede namens haar ambtgenoot van VROM het standpunt bekend over de N34/N36 bij Ommen. In lijn met de adviezen van provincie en betrokken gemeenten en het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur kiezen de ministers voor het omleidingsalternatief C. De gekozen variant is de meest noordelijke ligging, waarbij de huidige N34 geen rol meer vervult voor het doorgaand verkeer. Bij Junner Koeland wordt de huidige N34 bijvoorbeeld over 900 meter opgebroken voor herstel van een verbinding van de EHS tussen het Vechtdal en het Ommerbos.
Het ontwerp-tracébesluit wordt voor eind 2003 voorzien.

1 Meerjarenprogramma infrastructuur en transport. 

2 Zie project 127.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Kees Canters
ir. Anneke Nauta
ing. Paul Peeters
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018