749. Locatiekeuze grootschalige oppervlaktewaterwinning Overijssel

De Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) heeft het voornemen om uit vijf potentiële locaties in de provincie Overijssel twee locaties te selecteren voor grootschalige oppervlaktewaterwinning ten behoeve van drinkwatervoorziening, met een gezamenlijke capaciteit van 30 miljoen m3 per jaar1. Het MER wordt opgesteld voor een besluit tot ruimtelijke reserveringen voor de geselecteerde locaties door de provincie (en betreft dus niet de inrichting van locaties).    1 In de startnotitie en de richtlijnen werd nog uitgegaan van een gezamenlijke capaciteit van 40 miljoen m3 per jaar en zes potentiële locaties. In het MER wordt uitgelegd en onderbouwd waarom de te realiseren capaciteit 30 miljoen m3 per jaar bedraagt en waarom de locatie Duursche Waarden inmiddels is afgevallen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-01-1996 Datum kennisgeving
18-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
26-03-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
30-05-1997 Kennisgeving MER
30-05-1997 Ter inzage legging MER
08-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
05-02-1998 Kennisgeving MER
05-02-1998 Ter inzage legging MER
04-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is integraal: naast milieuaspecten worden ook andere aspecten bezien. Op verzoek van de provincie Overijssel heeft de Commissie haar richtlijnenadvies gebaseerd op reeds door de provincie opgestelde conceptrichtlijnen. 

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie, dat het MER grotendeels van goede kwaliteit is. In het bijzonder goed is de beschrijving van de bestaande hydrologische situatie, de geohydrologische effecten en de samenvatting. Op enkele onderdelen ontbreekt echter essentiële informatie: de mogelijkheid alle benodigde water op één locatie te winnen in plaats van twee, de situering van zuiveringsgebouwen buiten de locatie, de onderbouwing van weegfactoren en de toepassing van een gevoeligheidsanalyse. Verder beveelt de Commissie aan bij de besluitvorming nader aandacht te besteden aan onder andere de effecten van het voornemen in andere provincies en de effecten van watertransportleidingen.

Op 9 februari 1998 wordt aanvullende informatie ter inzage gelegd en voor advies aan de Commissie voorgelegd. De Commissie constateert in haar aanvullend toetsingsadvies, dat de aanvulling de essentiële informatie voor de besluitvorming bevat. Ook is hierin ingegaan op de aanbevelingen van de Commissie in het toetsingsadvies. De Commissie plaatst kanttekeningen bij de gehanteerde waterbehoefteprognose (mogelijk te hoog), veiligheidsmarge (zeer ruim) en de constatering in de aanvulling dat diepinfiltratie als winningstechniek minder beproefd’ zou zijn dan oppervlakte-infiltratie. Op grond hiervan beveelt de Commissie de initiatiefnemer aan om tijdens de inrichtingsfase voor- en nadelen van de als eerste te ontwikkelen locatie nog eens af te wegen. Op grond van vooral bedrijfstechnische en economische voordelen stelt de initiatiefnemer voor om eerst de locatie Koppelerwaard (oppervlakte-infiltratie) te ontwikkelen. Het eerst ontwikkelen van de locatie Leeuwterveld (diepinfiltratie) heeft echter volgens de aanvulling meer milieuvoordelen. (Overigens heeft het besluit van de provincie alleen betrekking op de ruimtelijke reservering van locaties en niet op de volgorde bij de realisatie van deze).

Bij brief van 12 mei 1998 geven Gedeputeerde Staten aan dat de locaties Leeuwterveld en Koppelerwaard gereserveerd zijn. De definitieve aanwijzing van nieuwe waterwinningslocaties wordt meegenomen in het voorontwerp-waterhuishoudingsplan 2000.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
ir. Bert van Ee
ir. Grakist
drs. Rob Mooren
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007