751. Propyleenoxide-/styreenmonomeerfabriek Arco Chemie (Bayer/Lyondell) Maasvlakte

Arco wil een fabriek op de Maasvlakte te Rotterdam bouwen voor de productie van circa 285 kton propyleenoxide (PO) en 640 kton styreenmonomeer (SM) per jaar.  De grondstoffen zijn vooral bestemd voor de productie van PUR1-schuim. Dit schuim wordt toegepast in diverse artikelen, zoals thermisch isolatiemateriaal, verpakkingen, dashboards, matrassen en meubels. Met de geplande omvang zou het de grootste PUR-grondstoffenfa briek ter wereld worden; de initiatiefnemer hoopt zo de productieprijs laag te kunnen houden.   1 PUR = polyurethaan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-01-1996 Datum kennisgeving
17-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
12-02-1997 Kennisgeving MER
12-02-1997 Ter inzage legging MER
15-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In samenhang met dit project heeft AVR een m.e.r.-procedure gestart voor de verwerking van het bij de PO/SM-fabriek vrijkomende caustic water1

Naar het oordeel van de Commissie bevatte het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij deed wel enkele aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van:

● beperking van de hoeveelheid elders te verwerken ‘caustic’ water, alsmede de waterbalans;

● preventie en verwijdering van overige zware metalen

● beperking (diffuse) emissies naar de lucht;

● externe veiligheid;

● energieverbruik;

● monitoring en evaluatie achteraf.

 

Medio 1998 is gebleken dat na overname van Arco Chemie door Lyondell Chemical Company de bouw van de PO/SM fabriek voorlopig is opgeschort.

In 2001 is de draad weer opgepakt. In juni van dat jaar is het startsein gegeven voor de bouw van de fabriek; volgens de planning zal de fabriek in oktober 2003 in gebruik worden genomen. Inmiddels is het een gezamenlijk initiatief van Lyondell en Bayer.

Voor de stroomvoorziening en reststoffenverwerking werkt de fabriek samen met E-onm en de AVR, tevens op de Maasvlakte gelegen. Naar verwachting zal 44 % van de eindproducten per boot, 40 % van de eindproducten per as en 16 % via het spoor (van de Betuwelijn) worden afgevoerd.

 

1 Zie project 768. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
drs. Hans Heuer
dr. ir. Lemkowitz
prof. dr. Moulijn

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arco Chemie Nederland, Ltd (ACNL)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 31 aug 2007