758. Inrichting natuurontwikkelingsgebied Noordwaard (gemeente Werkendam)

Het is de bedoeling om een aaneengesloten zoetwatergetijdengebied te laten ontstaan en een bijdrage te leveren aan de vergroting van de bergings- en afvoercapaciteit van de grote rivieren.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-1996 Datum kennisgeving
21-02-1996 Ter inzage legging van de informatie
23-04-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
21-02-2002 Kennisgeving MER
21-02-2002 Ter inzage legging MER
19-03-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies constateert de Commissie dat in de loop der tijd de doelstellingen van dit project fundamenteel veranderd zijn. Zo is rivierverruiming toegevoegd als doelstelling en is gekozen voor een aaneengesloten zoetwatergetijdegebied in plaats van een niet verontreinigd zoetwatergetijdegebied. De aanvulling op het MER geeft een goede uitwerking van het (inter)nationale natuurbeleid. Opmerkingen maakt de Commissie ten aanzien van de ecotoxicologie en de waterkwaliteit, alternatieven, situering proefboringen NAM en evaluatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. van den Berg
drs. Sjef Jansen
ir. Roel Knoben
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Werkendam
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 21 aug 2019