771. Mestbewerkingsinstallatie Mestwerk Achterhoek te Eibergen

Mestwerk Achterhoek B.V. heeft het voornemen een installatie te bouwen voor de bewerking van dunne mest, bestaande uit kalver- en zeugenmest en mest uit ‘groenlabelstallen’. De capaciteit van de bewerkingsinstallatie bedraagt 135 kton dunne mest per jaar, om te zetten in 120 M water en 15 kton mineralenconcentraat.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-1996 Datum kennisgeving
17-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
19-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-11-1996 Kennisgeving MER
20-11-1996 Ter inzage legging MER
22-01-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies voor richtlijnen vroeg de Commissie het accent onder andere te leggen op het gebruik van de ervaring bij eerdere m.e.r.-procedures en om een alternatief te beschouwen, waarbij het gezuiverde afvalwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd, zonder eerst – volgens voornemen – naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te zijn gevoerd. 

De Commissie adviseerde ook een alternatief te beschouwen dat niet strookt met het huidige beleid van het zuiveringschap Oostelijk Gelderland, namelijk een directe lozing van het gezuiverde afvalwater op het oppervlaktewater. Volgens het zuiveringschap echter moet het gezuiverde afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gevoerd.

De richtlijnen weken in details af van het advies. Dit betrof het onderdeel geluid.

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER voldoende informatie bevatte voor besluiten over de vergunningaanvragen. Wel plaatste zij enkele kanttekeningen bij onvolkomenheden in het MER, die via vergunningvoorschriften of evaluatievoorschriften kunnen worden ondervangen.

Dit betreft onder andere:

● de wenselijkheid om het effluent te lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie; de Commissie kan zich gezien de voorspelde kwaliteit van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie voorstellen dat een directe lozing op het oppervlaktewater wordt overwogen;

● het ontbreken van informatie over het referentieniveau van het omgevingsgeluid;

● de wenselijkheid van monitoring van ziekteverwekkende micro-organismen;

● de wenselijkheid om periodiek op NH4, CZV en/of BZV te controleren;

● de wenselijkheid en de opzet van luchtkwaliteitsonderzoek als onderdeel van het evaluatieonderzoek;

● de berekening van de geuremissie onder normale omstandigheden, waar het MER wel basisgegevens voor biedt.

De Wvo-vergunning bevat onder andere de overweging dat op grond van de kwaliteit van het effluent geen negatieve invloeden op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwachten zijn, en concludeert dat lozing via een persleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt toegestaan. Tevens bevat de vergunning een evaluatieprogramma met voorschriften.

Bij de Wm-vergunning is het referentieniveau van het omgevingsgeluid bepaald op basis van de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai en vastgesteld op 37 dB(A). Het evaluatieprogramma bij de Wm-vergunning geeft aan dat geur- en NOx-emissies zullen moeten worden gemonitord. Voor de geuremissie onder normale omstandigheden is de vergunning gebaseerd op de gegevens uit het MER die de Commissie in het toetsingsadvies aangaf. Ten aanzien van het risico van besmetting met ziektekiemen vermeldde de vergunning dat de Gezondheidsdienst voor Dieren dit risico als theoretisch had omschreven en dat alleen bij calamiteiten het gesloten pompsysteem van de voorzieningen zou kunnen leiden tot werkelijk risico. Ook de Wm-vergunning bevat een evaluatieprogramma.

De installatie werd op 27 april 1998 feestelijk geopend.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos
ir. Schepman

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mestwerk Achterhoek B.V. te Deventer

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijn en IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007