784. Woningbouw Voorhout

Noorlander Beheer Nederland heeft het voornemen om gefaseerd een woningbouwlocatie bij Voorhout te ontwikkelen met een capaciteit van 2.500 woningen met een mogelijke uitloop tot rond 3.400 woningen. Aanleg van een oostelijke randweg maakt onderdeel uit van het voornemen.  De provincie Zuid-Holland heeft in haar beleid de omvang van deze woningbouwlocatie niet duidelijk omschreven. Daarom worden in de m.e.r.-procedure alternatieven met verschillende omvang (van 1600 tot 3400 woningen) vergeleken.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-05-1996 Datum kennisgeving
01-05-1996 Ter inzage legging van de informatie
27-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-02-1997 Kennisgeving MER
12-02-1997 Ter inzage legging MER
15-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie m.e.r. constateert in haar toetsingsadvies dat het MER Bouwlocatie Voorhout in algemene zin een goede beschrijving van de milieueffecten van de geplande nieuwe woningbouw van 3.400 woningen vooral voor wat betreft de ligging en dimensionering van de deellocaties en de benodigde infrastructuur. De Commissie concludeert derhalve dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de vaststelling van het bestemmingsplan en de structuurvisie. De Commissie geeft aanbevelingen voor de verdere besluitvorming op het terrein van verkeer (aantrekkingskracht van de randweg voor extra verkeer), compensatie van de natuurwaarden en duurzaam bouwen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter de Graaf
drs. Koning
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noorlander Beheer Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Voorhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007