785. Ontgronding polders Sliedrecht

Het voornemen betreft het ontkleien van circa 200 hectare in de polder Kort en Lang Ambacht en polder De Ruigten bezuiden de Perenboom met als doel natuur in de beide polders te ontwikkelen. De gewonnen klei wordt aangewend voor de dijkverzwaring.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-05-1996 Datum kennisgeving
09-05-1996 Ter inzage legging van de informatie
12-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-03-1997 Kennisgeving MER
06-03-1997 Ter inzage legging MER
16-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie bevatte het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij deed wel enkele aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van de motivatie van twee gelijkwaardige geulen, het dwarsprofiel van de geulen en monitoring en evaluatie van biotische aspecten. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Frank Brandsen
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007