799. Multimodaal transportcentrum (MTC) Valburg

Bij Valburg is een containeruitwisselpunt ge pland als onderdeel van de Betuweroute. Hieraan gekoppeld is de aanleg van een multimodaal transportcentrum (MTC), bestaande uit een railservicecentrum, een container haven, een intern transportsysteem en een bedrijventer rein voor value added logistics.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-1996 Datum kennisgeving
14-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
05-09-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-11-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-11-1997 Kennisgeving MER
24-11-1997 Ter inzage legging MER
04-02-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De informatie in het MER en de projectnotitie was globaal van aard. Dit sloot aan bij het niveau van het plan waarin het besluit over de m.e.r.-plichtige activiteiten genomen zou worden, te weten het Regionaal Structuurplan. Bij het toetsen heeft de Commissie het niveau van besluitvorming zwaar laten meewegen bij het beoordelen van de ernst van de onvolkomenheden in het MER. Daarbij is de belangrijkste vraag geweest of de informatie in het MER voldoende is om op dit moment een besluit op structuurplanniveau te nemen. De Commissie was van mening dat op dat niveau er voldoende informatie beschikbaar was. Dit impliceer de noodzaak van meer gedetailleerde milieu-informatie voor het nemen van verdere besluiten. 

In 1998 werd het tracébesluit vernietigd in verband met de geluidsoverlast voor omwonenden. Daarop besloten de spoorwegen om enkele woningen op te kopen en te slopen. In juli 2000 oordeelde de Raad van State in een beroep dat de betrokken gemeenten en de Stichting Duurzame Mobiliteit hadden aangespannen, dat ten aanzien van de wachtsporen nog teveel onduidelijkheid bestond over het lawaai. Dit onderdeel van het besluit werd vernietigd. Andere bezwaren werden niet gehonoreerd.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Susan Bodmer-Sluis
drs. Peter van den Dries
drs. Jeroen van Haeren
ing. Houben
ir. Alexander Daniel Maier
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland
Rijkswaterstaat
Knooppunt Arnhem/Nijmegen

Bevoegd gezag
Raad van het Knooppunt Arnhem/Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 jan 2019