802. Noordwesttangent Tilburg en railverbinding Spinder

Zie project 277.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-06-1996 Datum kennisgeving
27-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
27-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-01-1999 Kennisgeving MER
08-01-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing b
19-05-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 14 december 1998 heeft de gemeenteraad een tracékeuze bepaald. Bij dit (principe-)be sluit heeft een aantal zaken geen rol kunnen spelen. Het betreft: 

● de inspraakreacties;

● de mogelijkheid om uit tracés te kiezen die de (provinciale) ecologische hoofdstructuur (PEHS) niet doorsnijden;

● het MER, immers het MER behandelt alleen de inrichtingsaspecten van tracé B en motiveert het afvallen van de andere tracés. De andere tracés (A, C en D) worden niet als volwaardige alternatieven uitgewerkt;

● het advies van de Commissie over het MER en overige adviserende instanties.

In het MER ontbrak essentiële informatie om het stappenplan van het Structuurschema Groene Ruimte te kunnen doorlopen en zo te kunnen bepalen welke tracés minder schade toebrengen aan de ecologische hoofdstructuur. Tevens ontbrak essentiële informatie over de uitwerking van de methode voor bepaling van geluidseffecten. Hierop zijn twee aanvullingen verschenen die deze informatie verschaften. Met name de tweede aanvulling en het compensatieplan kunnen als voorbeeld dienen voor uitwerking van het stappenplan voor toekomstige MER’en.

De Commissie gaf verder aanbevelingen ten aanzien van nut en noodzaak van de railverbinding Spinder en ten aanzien van evaluatieaspecten.

Eind 2000 werd er nog gewerkt aan de ontwerp-bestemmingsplannen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Krabbendam
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tilburg

Bevoegd gezag
Gilze en Rijen
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018