808. Verbetering Waalbandijk, dijkvak Lent - Oosterhout - Loenen

Het dijkvak Lent – Oosterhout – Loenen voldoet bij de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden op een aantal trajecten niet aan de te stellen eisen met betrekking tot kruinhoogte, piping, stabiliteit en erosiebestendigheid. Verder is op delen van het buitentalud sprake van erosiegevoeligheid. Het polderdistrict ontwikkelt daarom een dijkverbeteringsplan voor dit deel van de Waalbandijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-07-1996 Datum kennisgeving
10-07-1996 Ter inzage legging van de informatie
10-10-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-03-1997 Kennisgeving MER
19-03-1997 Ter inzage legging MER
22-05-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De openbare kennisgeving van de start van de m.e.r.-procedure vond plaats in de regionale en lokale kranten van 10 juli 1996. De openbare kennisgeving in de Staatscourant vond later plaats, namelijk op 11 september 1996. De inspraaktermijn werd hierdoor verlengd met vier weken.

De Commissie haakte in haar advies in op de informatie in de startnotitie. Dit betekent in feite dat de Commissie een aantal stappen in de planvorming zoals die zijn gepresenteerd in de startnotitie al op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming heeft getoetst. De startnotitie bevatte een duidelijk gemotiveerde visie op de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische (LNC)-waarden, de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Deze visie heeft de instemming van de adviesgroep. Het MER kan daardoor de principeoplossing die in de startnotitie is beschreven als uitgangspunt nemen.

De Commissie heeft het MER als voldoende beschouwd voor de besluitvorming maar heeft in overweging gegeven om, ten aanzien van de keuze voor harde taludbekleding van het buitentalud, door middel van een monitoringsprogramma na te gaan of harde taludbekleding ook echt noodzakelijk is. GS heeft deze overweging niet betrokken bij het besluit over dit dijkverbeteringsplan. GS geeft in haar toelichting op het besluit echter aan dat zij met het oog op nog komende dijkverbeteringen over duidelijke spelregels wil beschikken met betrekking tot de toepassing van harde taludbekleding bij de bovenrivieren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Louis Fliervoet
ir. Gyula Flóriàn
ing. Dick Hamhuis
drs. Lammert Prins

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Betuwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018