810. MSPO-fabriek Snell Nederland Chemie te Moerdijk

Shell Nederland Chemie is voornemens een fabriek op te richten voor de productie van 31 ton/h propeenoxide en 70 ton/h styreenmonomeer (MSPO/2-fabriek) en mogelijk ook een installatie voor de verwerking van daarbij vrijkomend basisch waswater. De locatie is industrieterrein Moerdijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-07-1996 Datum kennisgeving
19-07-1996 Ter inzage legging van de informatie
26-09-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-01-1997 Kennisgeving MER
24-01-1997 Ter inzage legging MER
01-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten tijde van het opstellen van het advies voor richtlijnen was nog niet bekend of Shell zelf een installatie voor de verwerking van het vrijkomende basisch waswater zou oprichten of de verwerking zou uitbesteden. Verwerken van dit waswater houdt in concentreren van het waswater en vervolgens verbranden van het concentraat. Indien verwerking wordt uitbesteed zal daarvoor een aparte m.e.r.-procedure gestart worden. In het advies voor richtlijnen (en in de vastgestelde richtlijnen) is rekening gehouden met de verwerking van het basisch waswater door Shell. Hoewel ook in het MER is uitgegaan van de mogelijkheid dat Shell het waswater zelf zal verwerken, was ook ten tijde van de toetsing van het MER nog niet duidelijk of dit daadwerkelijk zou gebeuren. De Commissie constateerde bij de toetsing dat het MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over de vergunningverlening voor de MSPO/2-fabriek. Overeengekomen is dat jaarlijks een milieuverslag wordt uitgebracht. Monitoring en evaluatie worden uitgevoerd conform meetplannen, te beginnen in het jaar 2000. Te monitoren aspecten zijn lucht, water en bodem, geluid, energie, grondstoffen, afval, mobiliteit en veiligheid. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Lemkowitz
dr. Erik ten Winkel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shell Nederland Chemie

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018