826. Bedrijventerrein Vorstengrafdonk te Oss

Oss heeft op grond van het provinciale Struc tuurschema Bedrijventerreinen Noord oost-Brabant 1992 – 2001 en het Streekplan Noord-Brabant een zogeheten groei klas se sta tus 5; dit houdt in dat het ook in het kader van het verstedelijkingsbeleid moet groei en in woon- en werk lo caties. Begin 1996 was er nog maar circa 20 hectare bedrijventerrein be schik baar, waar van cir ca 15 ha aan vaarwater. In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Oss (1995) is daar om ge zocht naar een geschikte locatie voor uitbreiding van de bedrijvigheid. Hierin wordt de locatie Vor sten graf donk als te reserveren locatie aangeduid. De gemeente heeft de nood zaak van aanleg van nieuw bedrijventerrein op de lo catie Vorstengrafdonk verder onderbouwd in de No titie over de pla nologische aanvaardbaarheid van de lo ca tie Vorstengrafdonk in de gemeente Oss als toe kom stig bedrijventerrein (1992). Naar aanleiding hiervan heeft de provincie in 1993 een wij ziging in het Struc tuur schema aangebracht, en deze locatie als 'locatie in stu die' op ge no men. Als rand voor waarde is gesteld, dat de ontwikkeling van Vorstengrafdonk niet mag lei den tot een on even re dige aantasting van natuur- en landschapswaarden, die onderdeel vormen van de groene hoofd structuur uit het streekplan.  In 1995 heeft de gemeenteraad besloten dat bedrijven uit de milieuklassen 1 tot en met 4 toe ge la ten kunnen wor den, en dat eventuele mogelijkheden voor vestiging van klasse-5-bedrijven aan de orde zullen moeten komen in de verdere planontwikkeling. In juni 1996 zijn bij de vorming van een nieuw college van B&W in Oss afspraken gemaakt over Vor stengrafdonk, die onder andere inhouden dat deze locatie niet mag dienen voor arbeids in ten sieve bedrijvigheid, dat bij de inrichting bodemsanering en bebouwing moeten sa men gaan, en dat klasse-5-bedrijven alleen na be stem mings plan wij zi ging zouden kunnen worden toe ge staan.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-09-1996 Datum kennisgeving
25-09-1996 Ter inzage legging van de informatie
20-11-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-04-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-1998 Kennisgeving MER
15-04-1998 Ter inzage legging MER
11-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
22-11-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-11-1999 Kennisgeving MER
24-11-1999 Ter inzage legging MER
24-01-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Deze op Vorstengrafdonk vóórkomende plant staat op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
drs. Jacques Leemans
ir. Rob van Tilburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oss

Bevoegd gezag
Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018