829. Rijksweg 61, Schoondijke - Hoek

Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van Rijksweg 61 over het tracédeel IJzendijke – Hoek. Het gaat daarbij om het weggedeelte van rijksweg 61 van Schoondijke (inclusief het aansluitende deel van rijksweg 58 in Schoondijke en de eventuele omleiding om de woonkern) tot aan de geplande aansluiting op de Westerscheldetunnel.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-10-1996 Datum kennisgeving
07-10-1996 Ter inzage legging van de informatie
19-12-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing MER
20-10-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-10-2000 Kennisgeving MER
20-10-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing MER en Aanvulling
20-03-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing Aanvullend MER
13-03-2008 Kennisgeving MER
13-03-2008 Ter inzage legging MER
Voortoetsing Gewijzigd aanvullend MER
19-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Voortoetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

In het toetsingsadvies uit 2001 geeft de Commissie aan dat het MER plus aanvulling voldoende informatie bieden om het milieubelang volwaardig te kunnen betrekken in de afweging als voor (oplossingen met elementen van) nul-, nulplus- of milieuvriendelijkst alternatief wordt gekozen.

Het MER met aanvulling biedt naar het oordeel van de Commissie geen basis voor een besluit als gekozen wordt voor een ingrijpend alternatief zoals het stroomweg-, gebiedsontsluitingsweg en autowegalternatief, respectievelijk de kwart- en halfboogoplossingen.  In geval van een dergelijke ingreep is "aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden" van de ecologische hoofdstructuur niet uitgesloten.

Op 2 mei 2003 maakte de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens zijn collega van VROM, het standpunt bekend. Dit houdt in dat de weg tussen Hoek en Biervliet met 2x2-rijstroken, tussen Biervliet en Schoondijke en bij de omleiding Schoondijke met 2x1 rijstroken wordt uitgevoerd. Over het gehele tracé zullen aansluitingen als rotondes worden uitgevoerd; de ontwerpsnelheid wordt 100 km/u met uitzondering van de omleiding Schoondijke, waar 80 km/u als uitgangspunt geldt. De omleiding Schoondijke wordt halfrond uitgevoerd; het westelijk deel ervan als 2x1-weg.

Op 13 maart 2008 is de aanvulling op het MER uit 2000 plus een nieuwe aanvulling op het MER ter inzage gelegd. De Commissie heeft deze informatie getoetst. Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van de Commissie voor de m.e.r. en een tweetal gesprekken met de Commissie heeft het bevoegd gezag besloten om het aanvullend MER en de adviesaanvraag terug te trekken. Het bleek nog teveel onvolkomenheden te bevatten. Momenteel wordt binnen het ministerie gewerkt aan het wegwerken van deze onvolkomenheden.

De Commissie heeft de volgende onvolkomenheden geconstateerd:

 • ontbrekende informatie over de ligging van de EHS-gebieden in het studiegebied;
 • de uitwerking van het 'Nee-tenzij-principe' voor de EHS;
 • de probleemanalyse is onvoldoende uitgewerkt , nut en noodzaak voor aanpassing van de weg is onvoldoende aangetoond op bais van de verkeersveiligheidsanalyse en verkeersintensiteiten.

   

 • Op 14 april 2009, heeft de Commissie een voortoets uitgevoerd op de 'Gewijzigde aanvulling op het MER N61 Hoek-Schoondijke (rapport 5 maart 2009). In januari 2010 is via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat / Rijkswaterstaat verzocht dit document openbaar te maken. De Commissie heeft daarom besloten dit (volledige) document ook op haar website te publiceren (zie document 829-264).

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Peter van Eck
  ir. Maarten Fabery de Jonge
  drs. Rob Lambeck
  Leo de Leu

  Voorzitter: ir. Aad van der Velden
  Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Bevoegd gezag
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zeeland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
  C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018