850. Dijkverbetering Maren - Kessel (N-Br.)

Het plan betreft de aanpassing van het dijkvak Maren – Kessel langs de linkeroever van de Maas tussen hectometerpalen 680 en 720   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-1997 Datum kennisgeving
15-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-07-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-1998 Kennisgeving MER
03-07-1998 Ter inzage legging MER
08-09-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies formuleert de Commissie drie hoofdpunten, namelijk 

● te bekijken of de bestaande overhoogte gebruikt kan worden om knelpunten op te lossen. Bijv. het verlagen van de ontwerp-kruinhoogte in combinatie met bijvoorbeeld 1 liter p/m/sec overslagdebiet. De richtlijnen spreken over het theoretisch verlagen van de ontwerp-kruinhoogte.

● het geven van een nadere onderbouwing van een nieuw buitendijks tracé voor deeltraject V, aangezien deze variant naar de mening van de Commissie zich niet verhoudt met de visie waarin wordt uitgegaan van behoud en versterking van LNC-waarden. Dit punt is door BG overgenomen in de richtlijnen.

● het bij tweezijdige bebouwing overwegen van herbouw in passende stijl. In de richtlijnen stelt de provincie dat het zoveel mogelijk behouden van de panden uitgangspunt dient te zijn voor de dijkverbetering.

In haar toetsingsadvies constateert de Commissie dat met de informatie uit het MER en het onderliggende geotechnische rapport voldoende informatie beschikbaar is voor de besluitvorming. Zij spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de visie sturend is geweest voor de planvorming. Het advies bevat een drietal aanbevelingen voor de verdere besluitvorming, namelijk:

● na te gaan of een kleine asverschuiving in een beperkt deel van het voorgestelde tracé aangebracht kan worden om de kleinschaligheid en de verkeersveiligheid te bevorderen;

● het voorziene kwelscherm uit te voeren als bentoniet-cementwand in plaats van als damwand met als doel een duurzamer en flexibeler oplossing te creëren;

● na te gaan of met een kritische beoordeling van het beoordelingsprofiel alsnog bomen gespaard kunnen worden.

In het dijkverbeteringsplan zijn deze aanbevelingen niet overgenomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
drs. Dick van der Hoek
drs. Marinus Kooiman
ir. Ben Taken

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007