852. Dijkversterking Jaarsveld - Schoonhoven

De noordelijke Lekdijk, dijkvak 86 − 95,1 en 136 − 192,3 in de gemeenten Lopik en Schoonhoven moet worden verbeterd Het gedeelte tussen dp. 91,5 en 136 is al verbeterd en voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-01-1997 Datum kennisgeving
22-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
21-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-03-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-04-1998 Kennisgeving MER
01-04-1998 Ter inzage legging MER
26-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Conform datgene wat in de richtlijnen is gevraagd zijn in de projectnota/MER zowel alternatieven uitgewerkt gebaseerd op de huidige Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) als op MHW's waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk hogere afvoernorm van 16.050 m3/s in de toekomst. Wat betreft de uitwerking van de verschillende alternatieven constateert de Commissie dat voldoende inzicht is gegeven in de consequenties van de verschillende MHW's voor de kruinhoogte. De dimensionering van de bermen is alleen geoptimaliseerd voor de mogelijk toekomstige MHW's. Vervolgens wordt opgemerkt dat het ruimtebeslag bij toepassing van de hogere MHW's vrijwel gelijk is aan de lagere MHW's. De Commissie merkt echter op dat niet inzichtelijk is gemaakt wat het ruimtebeslag bij toepassing van de lagere MHW's is als uitgekiend wordt ontworpen. Aangezien kan worden ingeschat dat de verschillen in ruimtebeslag tussen de verschillende MHW's marginaal zullen zijn en daardoor niet onderscheidend zullen zijn voor de verschillende alternatieven, beschouwt de Commissie dit niet als een essentiële tekortkoming. Wel wijst zij er nadrukkelijk op dat de MHW's gebaseerd op een afvoernorm van 15.000 m3/s de wettelijke norm zijn voor dijkverbeteringen. Dit betekent dat in een MER voor een dijkverbetering altijd voldoende informatie moet zijn opgenomen over de milieugevolgen van een dijkverbeteringsplan dat op deze norm is gebaseerd. 

In het besluit van de provincie is tevens opgenomen dat er een evaluatieprogramma opgesteld dient te worden voor het volgen van de effecten tijdens en na uitvoering van het project.

In dit project is een nieuw systeem van lozing van kwelwater geïntroduceerd, waardoor sloop van gebouwen overbodig bleek en ook andere dure oplossingen niet nodig bleken. Uit de evaluatie moet komen, of dit systeem goed werkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Harma Horlings
ir. Jouke Kuipers
drs. Gerda van Laar-Melchior
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018