857. Waterwinning en natuurontwikkeling Breevenen, Drenthe

De Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft het voornemen om in het Hunzedal een pilotproject op te zetten waarbij waterwinning gecombineerd zal worden met natuurontwikkeling. De waterwincapaciteit zal 3,5 miljoen m3 per jaar zijn. Met deze waterwinning kan het tekort aan water in de regio worden opgevangen en kunnen de capaciteiten van andere winningen, in het kader van de verdrogingsbestrijding, worden verminderd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-02-1997 Datum kennisgeving
05-02-1997 Ter inzage legging van de informatie
10-04-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-03-1999 Kennisgeving MER
24-03-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-05-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-06-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde om een ver ge lijking van de alternatieven voor de pro duc tie me tho den in het MER op te nemen en vervolgens voor die pro duc tie metho de waar de voor keur naar uit gaat alternatieven te ont wikkelen op in rich tingsniveau.  

In het MER ontbreekt essentiële informatie ten aanzien van een naar de locatie vertaalde vergelijking van winningsmethoden. In een aanvulling is deze informatie gegeven.

Op12 november is het ontwerpbesluit genomen om de waterwinning en natuurontwikkeling Breevenen te vergunnen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Grakist
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007