861. Verbetering Waalbandijk, traject Zuilichem - Munnikenlandsedijk

Het initiatief behelst het voornemen het dijkvak op het traject Zuilichem – Munnikenlandse-dijk te verbeteren Het initiatief behelst het voornemen het dijkvak op het traject Zuilichem – Munnikenlandsedijk te verbeteren. Dit dijkvak heeft een lengte van circa 10 km.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-1997 Datum kennisgeving
05-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-09-1997 Kennisgeving MER
08-09-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-11-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het MER ontbrak essentiële in for matie over het gebruik van de visie bij het tot stand ko men van voorgestelde inrichtingsmaatregelen (met name de deelsecties 1 ( Kom Zuilichem) en 2 (Meidijk – Brakel) en in mindere mate deelsectie 3 (Brakel)). In een aanvulling is deze essentiële informatie verschaft over de visie. De Commissie sprak grote waardering uit voor de mogelijkheid van het aanbrengen van een nieuwe kil in de uiterwaard van Bra kel. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dekker
ir. Ben Taken

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018